BẢN TIN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ PHÁT HÀNH 30/6/2016

ACAC xin gửi tới bạn đọc BẢN TIN TÀI CHÍNH VÀ THUẾ kỳ 30/4/2016


  

Trong số này


 Kỳ 30/6/2016

Nội dung                                                                                                                  Trang

                                                                                                           

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                                    2


THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                                3-4


THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                                   5


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                          6


CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                              7-9


CÁC VĂN BẢN MỚI                                                                                                10
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)Hoàn thuế GTGT

Theo Công văn 2760/TCT-KK ngày 21/6/2016 của TCT, trường hợp Cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế tại Công ty A xác định hóa đơn GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất khẩu có ngày lập sau ngày xác nhận hoàn thành kiểm tra của cơ quan Hải Quan. Nếu việc lập hóa đơn này theo đúng hợp đồng vận chuyển, đúng quy định của Bộ Tài chính thì được giải quyết hoàn thuế.


Khấu trừ thuế GTGT

Theo Công văn 2770/TCT-CS ngày 22/6/2016 của TCT, trường hợp doanh nghiệp A có 02 dự án chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra nhưng phát sinh hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất khi dự án bị thu hồi đất theo các hợp đồng chuyển nhượng tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra với thuế suất là 10% và kê khai, khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.


Hoạt động chiết khấu thương mại

Theo Công văn 39310/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty A thực hiện chương trình chiết khấu thương mại căn cứ vào doanh số hàng hóa thực tế mà nhà phân phối đạt được, khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết   khấu hàng bán Công ty lập hóa đơn GTGT điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty A và bên mua (nhà phân phối) phải kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Nếu bên mua không kịp thời kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo hóa đơn điều chỉnh của Công ty A thì bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp Công ty A thực hiện chiết khấu bằng hàng hóa cho nhà phân phối thì khi bàn giao hàng hóa chiết khấu cho nhà phân phối, Công ty phải lậphóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế như đối với hoạt động bán hàng.

Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày

Theo Luật sửa đổi các luật về thuế số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 có một số điểm mới sau đây: (i) Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. (ii) Bỏ quy định cơ sở kinh doanh (CSKD) được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất 12 tháng hoặc 4 quý tính từ tháng, quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ. (iii) CSKD không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với trường hợp: Dự án đầu tư của CSKD không góp đủ vốn Điều lệ như đăng ký kinh doanh ngành, nghề có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động; Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản (TNKS) được cấp phép từ 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá TNKS cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. 

                                                                                2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)Chi phí điều tra tai nạn lao động được trừ khi tính thuế TNDN

Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của CP, theo đó, chi phí điều tra tai nạn lao động (TNLĐ) được hạch toán như sau: (i) Đối với người LĐ làm việc theo hợp đồng lao động: Chi phí điều tra TNLĐ từ người sử dụng lao động (NSDLĐ) được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh và là chi phí hợp lý để tính, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp NSDLĐ là đơn vị sự nghiệp, chi phí điều tra TNLĐ được hạch toán vào chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp và là chi phí để tính, nộp thuế theo quy định. Trường hợp NSDLĐ là cơ quan hành chính, kinh phí điều tra TNLĐ được bố trí trong chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.(ii) Đối với người LĐ làm việc không theo hợp đồng LĐ: Chi phí điều tra TNLĐ do UBND cấp xã và cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra TNLĐ chi trả, hạch toán trong chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.


Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo Công văn 39319/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Tháng 11/2015 Công ty A triển khai thêm nghiệp vụ kinh doanh mới (bán voucher/coupon online) chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Ưu đãi thuế TNDN

Theo Công văn 39314/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp năm 2012, Công ty A có dự án đầu tư mở rộng tại Khu công

nghiệp Nội Bài (cùng địa bàn với dự án đang hoạt động) đáp ứng một trong ba tiêu chí theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thì: (i) Từ năm tài chính 2012 đến năm 2014: Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng; (ii) Kể từ kỳ tính thuế năm 2015: Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN cho dự án đầu tư mở rộng theo dự án đang hoạt động hoặc áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn cho thời gian còn lại.

Trường hợp Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn thì khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng năm 2014, 2015 cũng được ưu đãi thuế TNDN theo quy định (trừ khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng năm 2014 phát sinh từ dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN).


Thuế TNDN đối với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo Công văn 39315/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty B ký hợp đồng liên kết đặt thiết bị y tế tại một bệnh viện đa khoa tư nhân (Bên A) theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên A làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thì hàng tháng khi nhận khoản tiền được chia từ hợp đồng này Bên B lập chứng từ thu theo quy định, Bên A căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. Hai bên tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.


                                                                                  3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thuế TNDN đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế

Theo Công văn 2794/TCT-DNL ngày 22/6/2016 của TCT, trường hợp Tập đoàn A chia cổ tức cho cổ đông là doanh nghiệp bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại với tổng mệnh giá tương đương giá trị cổ tức nhận được thì phần thu nhập này doanh nghiệp được miễn thuế TNDN. Khi chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho Tập đoàn thì doanh nghiệp phải tính, kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định. Trong đó, giá mua để làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng số cổ phiếu này là giá trị cổ tức tương ứng doanh nghiệp được nhận.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Công văn 2543/TCT-KK ngày 8/6/2016 của TCT, trường hợp Công ty A đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng B, thẻ tín dụng được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Công ty, các khoản thanh toán phát sinh nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín dụng này được Công ty ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán, tên in trên thẻ là tên Giám đốc Công ty theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc theo quy định của Ngân hàng phát hành thẻ. Việc thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được coi là đáp ứng điều kiện thanh toán chứng từ không dùng tiền mặt theo quy định để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng gồm: phí phát hành thẻ, phí duy trì thẻ,lãi suất chậm thanh toán của thẻ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Thuế TNDN đối với tiền nhận bồi thường, hỗ trợ

Theo Công băn 2792/TCT-CS ngày 22/6/2016 của TCT, trường hợp trong năm 2013 Công ty A nhận được từ Công ty B khoản tiền bồi thường tài sản, tiền hỗ trợ do một phần diện tích đất thuê của Công ty A được Nhà nước thu hồi để giao cho Công ty B theo Quyết định của UBND tỉnh, Công ty phải hạch toán phần còn lại vào thu nhập khác sau khi trừ các khoản chi phí liên quan theo quy định như chi phí di dời, giá trị còn lại của tài sản trên đất và các chi phí khác ( nếu có) và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

                                                                            4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)


Tỷ giá quy đổi thu nhập bằng ngoại tệ

Theo Công văn 2622/TCT-TNCN ngày 14/6/2016 của TCT, trường hợp Công ty A trả thu nhập cho người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ thì phải quy đổi thu nhập đó thành Đồng Việt Nam để khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch.


Hoàn thuế thu nhập cá nhân


Theo Công văn 2621/TCT-TNCN ngày 14/6/2016 của TCT, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác, đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% và đã được cấp chứng từ khấu trừ, cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì không thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân đã được cấp chứng từ khấu trừ, thực hiện tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân để được hoàn số thuế thu nhập cá nhân theo quy định.


Chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập


Theo Công văn 2575/TCT-TNCN ngày 13/6/2016 của TCT, trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh. Cá nhân hành nghề độc lập thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.


Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định thì tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định về tiền lương, tiền công với thuế suất10% đối với từng lần chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

Quyết toán thuế TNCN năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập.

Theo Công văn 2569/TCT-TNCN ngày 10/6/2016 của TCT, trường hợp Công ty A được thành lập trên cơ sở tách Ban Quản lý dự án đã thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động tách từ Ban Quản lý Dự án sang khi thành lập Công ty. Khi Công ty A thực hiện quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động (bao gồm cả trường hợp Điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống Tổng công ty) đã thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn thì Công ty A thực hiện bù trừ giữa số thuế nộp thừa với số thuế còn phải nộp của các cá nhân ủy quyền cho Công ty quyết toán thay. Sau khi bù trừ thuế nếu Công ty có số thuế TNCN nộp thừa thì Công ty thực hiện hoàn thuế hoặc bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo. Việc bù trừ số thuế TNCN đã nộp thừa chỉ thực hiện cho nghĩa vụ thuế phát sinh trong cùng một mã số thuế của một tổ chức trả thu nhập, không thực hiện bù trừ cho nghĩa vụ thuế phát sinh với mã số thuế của tổ chức trả thu nhập khác.

 

                                                                 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC


Quy trình hoàn thuế 2016 với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Theo Quyết định 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016 của TCHQ, TCHQ quy định quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/7/2016. Theo đó, Quy trình hoàn thuế, không thuế gồm các bước sau:
(i) Tiếp nhận hồ sơ. (ii) Phân loại và phân công xử lý hồ sơ. (iii) Kiểm tra hồ sơ thuộc loại hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau. (iv)Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.(v) Hoàn thuế, không thu thuế. (vi) Thanh khoản và cập nhật thông tin. (vii) Lưu trữ hồ sơ, thông tin. (viii) Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.(ix) Báo cáo số liệu hoàn thuế, không thu thuế.


Quy trình này áp dụng đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ

môi trường và thuế giá trị gia tăng.


Quyết định 1780/QĐ-TCHQ thay thế Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008.


Chính sách thuế đối với việc mua căn hộ hình thành trong tương lai

Theo Công văn 39313/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp  Công ty A có nhận một khoản tiền đặt cọc của khách hàng trước khi ký hợp đồng để đảm bảo việc giữ chỗ mua căn hộ hình thành trong tương lai (bao gồm cả trường hợp khách hàng tiếp tục ký hợp đồng hoặc khách hàng không ký hợp đồng mua căn hộ) nếu việc thu tiền đặt cọc không nằm trong tiến độ thực

hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, thì Công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT.


Đối với việc sử dụng hóa đơn: Công ty có thực hiện thu tiền mua căn hộ của khách hàng theo tiến độ, trường hợp cùng một khách hàng nộp tiền cho một hợp đồng nhiều lần trong ngày thì đơn vị xuất 01 hóa đơn tổng trong ngày theo quy định. Ngoài hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh khác, Công ty có những đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng thì Công ty phân bổ số lượng hóa đơn cho các đơn vị sử dụng và phải theo dõi quản lý theo quy định

Đối với việc Công ty thỏa thuận về chiết khấu thanh toán: (i) Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp đóng tiền trước tiến độ, Công ty và khách hàng ký phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận điều chỉnh giảm giá trị căn hộ cho khoản chiết khấu thanh toán thì Công ty không phải xuất hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT. (ii) Trường hợp khách hàng là cá nhân đóng tiền trước tiến độ, Công ty và khách hàng ký phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận điều chỉnh giảm giá trị căn hộ cho khoản chiết khấu thanh toán thì khoản chiết khấu thanh toán cho cá nhân điều chỉnh giảm giá trị căn hộ nêu trên không thuộc các khoản thu nhập chịu thuế theo quy định, Công ty không phải khấu trừ 10% thuế TNCN.

Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo Công văn 40753/CT-HTr ngày 17/6/2016 của Cục thuế TP.Hà Nội, trường hợp Công ty A nhập một lô xe vào ngày 29/4/2016, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị hải quan vào ngày 29/4/2016 thì được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định, kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.

                                                                               6

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VẤN ĐỀ KHÁCTrách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại

Theo Bộ Luật hình sự 2015 ngày 27/11/2015, Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm được quy định tại Điều 76 Bộ Luật hình sự 2015 như: tội trốn thuế, tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ... Các hình phạt đối với thương nhân khi vi phạm pháp luật hình sự bao gồm: (i) Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung với mức phạt thấp nhất là 50.000.000 đồng. (ii) Đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội. (iii) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm. (iv) Cấm huy động vốn từ 01 đến 03 năm.

Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại Điều 82 Bộ Luật hình sự 2015

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Theo Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT ngày 13/6/2016 của BTC, hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo đó, đề cập đến 12 TTHC một cửa của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) theo hợp đồng mua bán hàng hóa.

Hàng hóa XNK để thực hiện hợp đồng gia công đối với thương nhân nước ngoài.

Hàng hóa XNK theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK.

Hàng hóa XNK của doanh nghiệp chế xuất.

Hàng hóa XNK để thực hiện dự án đầu tư.

Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất.

Hàng hóa XNK tại chỗ.

Hàng hóa XK nhưng bị trả lại.

Hàng hóa NK nhưng phải xuất trả.

Hàng hóa XNK chuyển cửa khẩu.

Hàng hóa XNK của doanh nghiệp được áp dụng 

chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.


Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Đồng thời, Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT cũng đề cập đến 02 TTHC một cửa của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là: Cấp giấy phép NK thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện; Cấp giấy phép NK xuất bản phẩm để kinh doanh.


Tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước


Theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ   phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ. Theo đó, tiền thưởng và phúc lợi của người lao động làm việc tại những công ty này được xác định như sau: (i) Nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện. (ii) Nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện. (iii) Không dùng quỹ khen thưởng của người lao động chi thưởng cho người quản lý công ty trừ khoản thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. (iv) Quỹ phúc lợi được dùng để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, hoặc chi cho các hoạt động phúc lợi của người lao động, bao gồm cả người quản lý công ty.


Nghị định 53/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/8/2016.


Hóa đơn GTGT


Theo Công văn 39322/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp năm 2015, Công ty A đã đặt in hóa đơn GTGT có mẫu số


                                                                                7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


01GTKT3/002, ký hiệu XD/15P. Đến năm 2016, Công ty có nhu cầu in thêm hóa đơn GTGT với ký hiệu hóa đơn thay đổi từ XD/15P thành XD/16P (do in trong năm 2016) trong khi các nội dung khác trên hóa đơn không thay đổi thì Công ty phải thay đổi ký hiệu mẫu số hóa đơn đối với hóa đơn đặt in trong năm 2016 theo quy định.


Hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh


Theo Công văn 37672/CT-HTr ngày 07/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định thuộc đối tượng nộp thuế theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. Cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì Chi cục Thuế bán cho cá nhân hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh theo quy định.

Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán nhưng không kê khai doanh thu khoán, mức thuế khoán thì Chi cục Thuế thực hiện ấn định doanh thu khoán theo quy định.


Sử dụng ngoại tệ trong hạch toán


Theo Công văn 39312/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP.Hà Nội, trường hợp Công ty A được Bộ Tài chính cho phép sử dụng ngoại tệ (đồng USD) làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, theo đó việc   hạch toán, kế toán để xác định thu nhập chịu thuế của Công ty được xác định bằng đồng USD. Khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế thì số liệu để tính toán phải được lấy trên báo cáo tài chính đã quy đổi ra đồng Việt Nam (VNĐ).


Từ năm 2015 trở đi việc chuyển đổi Báo cáo tài chính của Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Thu nộp thuế tại quầy ngân hàng chưa phối hợp thu

Theo Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của   BTC, BTC hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với các khoản thuế và thu nội địa. Theo đó, quy trình thu nộp thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng chưa phối hợp thu thực hiện như sau: (i) Người nộp thuế (NNT) lập chứng từ nộp tiền vào NSNN theo mẫu chứng từ giao dịch của ngân hàng, trong đó ghi đầy đủ thông tin. (ii) Ngân hàng đối chiếu số dư tài khoản trích tiền nộp thuế hoặc số tiền mặt nộp trực tiếp. (iii) Ngân hàng có trách nhiệm chuyển đầy đủ thông tin do NNT kê khai trên chứng từ sang ngân hàng ủy nhiệm thu thông qua các kênh thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.(iv) Ngân hàng chưa phối hợp thu có trách nhiệm chuyển số tiền NNT đã nộp vào tài khoản của cơ quan kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu và truyền thông tin đến NNT.

Ngoài ra, NNT còn có thể khai nộp thuế tại quầy ngân hàng phối hợp thu và ủy nhiệm thu, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế hoặc thông qua dịch vụ nộp thuế điện tử mà ngân hàng cung cấp.

Thông tư 84/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

                                                                                                         8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sử dụng hóa đơn đối với kho hàng

Theo Công văn 40572/CT-HTr ngày 17/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp chuyển hàng hóa từ công ty về kho hàng, từ kho hàng xuất cho các khách hàng, doanh nghiệp thực hiện theo quy định như sau: (i) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau; (ii) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng; cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

 Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.                                                                                 9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN BẢN KHÁCTheo Công văn 5741/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2016 của TCHQ về việc thuế GTGT máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo Công văn 5746/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2016 của TCHQ về việc thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa bị tạm giữ để điều tra.

Theo Công văn 8432/BTC-TCHQ ngày 22/6/2016 của TCHQ về việc xử lý thuế xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu.

Theo Công văn 5643/TCHQ-TXNK ngày 17/6/2016 của TCHQ về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.


ac 8.png
Văn phòng Hải Phòng


Văn Phòng 1 Hà Nội


Văn Phòng 2 Hà Nội

Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198

Fax: 031 3736869

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Tầng 3, tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Phòng 505, tòa nhà  Ford Thăng Long, số 105 đường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tel: 04 3556 8636 Fax: 04 3273 7666

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng ACAC Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà Sacombank, A1-A2 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 (Mr Tuấn Hoàng)

 Văn phòng ACAC Hải Phòng
Số 4, lô LK1, khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen, Cầu Rào 2, P Đông Hải, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng
 Điện thoại: (84-225) 3736 866 hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 (Mr Tuấn Hoàng)
 Email: acacvn@acacvn.com
Kết nối với chúng tôi
Liên kết