BẢN TIN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ KỲ 31-5-2016

ACAC xin gửi tới bạn đọc BẢN TIN TÀI CHÍNH VÀ THUẾ kỳ 31/5/2016


Trong số này 

 Kỳ 31/5/2016


Nội dung                                                                                                      Trang 


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                                2-3

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                             3-4

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                           4-6

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                      7

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                            8

 

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN                                                                                 9

 

 

 

                                                                                 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

 

Chính sách thuế GTGT

Theo Công văn 31301/CT-HTr ngày 17/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty A được UBND Tỉnh giao làm chủ đầu tư Dự án, nhưng do gặp khó khăn nên UBND Tỉnh đã đồng ý cho Công ty dừng triển khai dự án để xem xét lựa chọn chủ đầu tư khác, tuy nhiên do Công ty đã triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến dự án nên phát sinh thuế GTGT đầu vào đã thực hiện kê khai khấu trừ. Trong thời gian chờ UBND Tỉnh có quyết định giao chủ đầu tư khác thực hiện dự án, Công ty chưa phải thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai theo thực tế phát sinh và đáp ứng điều kiện khấu trừ. Khi chuyển giao cho đơn vị khác để tiếp tục thực hiện dự án hoặc thanh quyết toán với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty thực hiện lập hóa đơn, tính thuế GTGT theo quy định.

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Theo Công văn 2104/TCT-KK ngày 18/5/2016 của TCT, trường hợp các lô hàng được xuất khẩu sau khi tái chế là các lô hàng đã được xuất khẩu trước đây nhưng bị khách hàng nước ngoài trả lại do sai quy cách, không đảm bảo chất lượng thì doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [29] - Hàng hóa bán ra chịu thuế suất 0% trên Tờ khai số thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính vào kỳ thuế phát sinh doanh thu bán các lô hàng xuất khẩu bị trả lại. Kể từ kỳ thuế Công ty A kê khai doanh thu bán các lô hàng xuất khẩu bị trả lại nêu trên, Công ty được xem xét, giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện hành.

Khai bổ sung hồ sơ kha thuế GTGT để hoàn thuế

Theo Công văn 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016 của TCT, trường hợp người nộp thuế có số thuế

 

 

GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT, đã khai số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong kỳ vào chỉ tiêu chuyển khấu trừ kỳ sau (chỉ tiêu 43 “Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 32 “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau” trên tờ khai 02/GTGT) và không khai (hoặc đã khai) chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế (chỉ tiêu 42 “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 30 “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” trên tờ khai 02/GTGT) của tờ khai thuế GTGT chính thức của kỳ tính thuế đã nộp cho cơ quan thuế; đồng thời đã kết chuyển số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế trước vào chỉ tiêu thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu 22 “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 21 “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai 02/GTGT) trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo thì không được khai bổ sung làm tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.

Trường hợp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó. Trường hợp này cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn (chỉ tiêu số 42- “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu số 30 - “Thuế giá trị gia tăng đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” trên tờ khai 02/GTGT) của kỳ tính thuế trước; đồng thời người nộp thuế khai số thuế giá trị chỉ tiêu số 37 - “Điều chỉnh giảm thuế giá trị gia

 

                                                                                 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


gia tăng điều chỉnh giảm của kỳ tính thuế trước tương ứng với số thuế đề nghị hoàn tăng thêm vào tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai chính thức mẫu số 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 27 - “Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước” trên tờ khai chính thức mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế không được điều chỉnh vào chỉ tiêu 22 “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai chính thức mẫu số 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 21 “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai chính thức mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo.

 

 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

 

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Chính phủ đã giao các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: (i) Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lao động công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao; lao động ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản...(ii) Nghiên cứu, đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. (iii) Rà soát, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. (iiii) Rà soát, đề xuất chế độ bảo hiểm xã hội hợp lý, hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và xã hội để doanh nghiệp thích ứng và sử dụng lao động phù hợp.

Ngoài ra cũng theo Nghị quyết này, CP sắp sửa đổi Nghị định 218/NĐ-CP về thuế TNDN. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập DN trong Quý IV/2016. Việc sửa đổi này phải theo hướng mở rộng chi phí được giảm trừ cho DN về các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục cho DN, chi phí quảng cáo, tiếp thị...


                                                                                3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thuế TNDN đối với Quỹ khoa học công nghệ

Theo Công văn 2131/TCT-DNL ngày 19/5/2016 của TCT, trường hợp công ty A hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ trong thời gian 5 năm kể từ khi trích lập quỹ thì không phải nộp tiền lãi tương ứng số thuế TNDN phát sinh do hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ. Sau thời hạn 5 năm kể từ khi trích lập quỹ, nếu Công ty A không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì công ty phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó theo quy định.

 

Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản đảm bảo nợ vay để trả nợ vay cho Ngân hàng

Theo Công văn 2044/TCT-CS ngày 13/5/2016 của TCT, trường hợp công ty A ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là tài sản đảm bảo tiền vay cho Công ty B thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Do đó, công ty phải tính và nộp thuế TNDN theo quy định. Công ty không được trừ số tiền đảm bảo nợ vay đã trả cho Ngân hàng khi tính thuế TNDN và không được bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 

 

 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

 

Biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Theo Công văn 2025/TCT-TNCN ngày 12/5/2016 của TCT về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh (CNKD) nộp thuế theo phương pháp khoán. Theo đó: (i) Các trường hợp hộ gia đình, CNKD đang nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại thì Người nộp thuế vẫn sử dụng chứng từ nộp thuế để nộp tiền chậm nộp tiền thuế. (ii) Từ năm 2016, đối với các trường hợp đang thu thuế theo Biên lai CTT-50 thì khoản tiền chậm nộp tiền thuế đối với hộ gia đình, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán ghi vào ô Số thuế phải nộp theo thông báo. Đồng thời bên ô “Căn cứ thông báo nộp thuế của ...” ghi thêm thông tin “Căn cứ quy định tính phạt chậm nộp tiền thuế”, “Nội dung thu: tiền thuế, tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp”.


                                                                            4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Chính sách thuế TNCN

Theo Công văn 31787/CT-HTr ngày 17/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp ông A là người nước ngoài đến Việt Nam từ ngày 16/05/2012, đến ngày 31/03/2015 ông kết thúc hợp đồng lao động và rời khỏi Việt Nam thì trong năm 2015 ông được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế của ông trong năm 2015 kê khai và nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% và không phải quyết toán thuế khi rời Việt Nam. Việc thay đổi tình trạng cư trú đã dẫn đến số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì cá nhân thực hiện làm hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Tuy nhiên ông A đã về nước, do vậy Công ty B hướng dẫn cá nhân làm hồ sơ hoàn số thuế nộp thừa hoặc làm các thủ tục ủy quyền theo quy định.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần

Theo Công văn 31785/CT-HTr ngày 17/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp các cá nhân trong Công ty A có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của công ty thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định và thuộc các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp Công ty A chưa thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cũng như chưa niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán thì việc xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thực hiện như sau: (i) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoánđược xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. (ii) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. (iii) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Thuế TNCN đối với các khoản công tác phí

Theo Công văn 31295/CT-HTr ngày 17/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Văn phòng đại diện chi trả các khoản công tác phí, tiền đi lại cho các cá nhân theo định mức công tác phí cho mỗi nhân viên theo từng cấp bậc, định mức do VP vùng ở Châu Á quy định thì khoản   phụ cấp này không phải hạch toán vào thu nhập tính thuế TNCN của người lao động.

Thuế TNCN đối với hợp đồng lao động trả lương NET

Theo Công văn 31784/CT-HTr ngày 17/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty ký hợp đồng trả lương NET cho người lao động, thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, Công ty có trả thay bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế, bảo hiểm bắt buộc thành thu nhập tính thuế để xác định thu nhập chịu thuế. Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (bảo hiểm bắt buộc, tiền thuê nhà,..) trừ (-) các khoản giảm trừ. Khoản bảo hiểm bắt buộc (bảo hiểm y tế) mà Công ty nộp thay cho người lao động vừa là khoản trả thay, vừa là khoản giảm trừ khi xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi theo công thức tính nêu trên.
 

                                                                              5      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuế TNCN đối với người lao động thay đổi đơn vị làm việc

Theo Công văn 31035/CT-HTr ngày 16/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp trong năm 2011, cá nhân A có thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân là cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân; nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Trường hợp trong năm 2012, năm 2014, năm 2015 cá nhân A chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công mà đơn vị chi trả đã khấu trừ 10% thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân là Chi cục Thuế cá nhân A cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

 

 

                                                                                6

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

 

Chính sách thuế nhà thầu

Theo Công văn 29339/CT-HTr ngày 11/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Liên danh nhà thầu A là nhà thầu nước ngoài, không thành lập tư cách pháp nhân, hiện tại chưa thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam, chưa đăng ký mã số thuế do đó khi phát sinh thuế nhà thầu tại Việt Nam, bên phía Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu theo phương pháp trực tiếp.

Việc Tập đoàn B là một thành viên trong Liên danh nhà thầu A đã ký hợp đồng nhà thầu tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam, đã được cấp mã số thuế thực hiện dự án và đăng ký áp dụng nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp, không liên quan đến phương pháp nộp thuế của Liên danh nhà thầu A. Trường hợp Liên danh nhà thầu A có thành lập cơ sở thường trú tại Việt Nam (dưới hình thức văn phòng dự án); có thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo thời hạn thực hiện hợp đồng là 14 tháng; có thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế, nhưng không tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo phương pháp trực tiếp. Việc xác định phương pháp trực tiếp để nộp thuế Nhà thầu, căn cứ vào điều kiện quy định của Bộ Tài chính, thì đơn vị không phải thành lập cơ sở thường trú tại Việt Nam và đăng ký mã số thuế.

Chính sách thuế nhà thầu

Theo Công văn 31788/CT-HTr ngày 17/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Nhà thầu A có thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ việc thực

 

hiện hợp đồng với Công ty B về việc cung cấp, lắp đặt máy dao một mặt, hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ,thì: (i) trước khi thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, Công ty nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của Việt Nam. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT, thuế TNDN công ty áp dụng riêng đối với từng hoạt động theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. (ii) Trường hợp nhà thầu nước ngoài tại nước ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì việc kê khai, nộp thuế nhà thầu thực hiện theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất

Theo Công văn 908/TXNK-PL ngày 18/5/2016 của TCHQ, trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hóa tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hóa thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu.

Chính sách thuế đối với mặt hàng xăng dầu

Theo Công văn 4262/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2016 của TCHQ, đối với mặt hàng xăng dầu, các khoản điều chỉnh là yếu tố cấu thành trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp số tiền thuế phải nộp (có các khoản điều chỉnh khi có giá chính thức) lớn hơn số tiền thuế tạm nộp (có các khoản điều chỉnh đã được khai báo trong giá tạm tính) thì không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền thuế chênh lệch.

 

                                                                                 7   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VẤN ĐỀ KHÁC

 

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, Bộ LĐTBXH phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhằm phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người lao động. Nghị quyết 35/NQ-CP cũng đưa ra các giải pháp giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp như: Điều chỉnh lại tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chi phí khác của doanh nghiệp; mức phí đường bộ, phí BOT…

 

Hướng dẫn về hóa đơn

 

Theo Công văn 31786/CT-HTr ngày 17/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, (i) trường hợp hóa đơn đã lập vào tháng 01/2015 và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). (ii) Trường hợp hóa đơn đã lập vào tháng 01/2015 và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

 

 

Tỷ giá hạch toán

Theo Công văn 29344/CT-HTr ngày 11/5/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty được phép sử dụng đồng ngoại tệ (USD) làm đồng tiền hạch toán kế toán thì khi xuất hóa đơn cho khách hàng thu VNĐ hoặc ngoại tệ khác USD, Công ty ghi tỷ giá trên hóa đơn là tỷ giá mua VNĐ hoặc tỷ giá mua ngoại tệ khác (tức là tỷ giá bán USD) của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh.

Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp

Theo Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa   ban hành các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP như sau: (i) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. (ii) Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. (ii) Thông   báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. (iii) Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định. (iiii) Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ. (iiiii) Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp

 

Theo Quyết định 996/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 của BTC, theo đó, hệ thống bao gồm 60 chỉ tiêu và được chia thành 3 nhóm: (i) Nhóm 1: Thống kê tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: 6 chỉ tiêu. (ii) Nhóm 2: Thống kê về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 36 chỉ tiêu. (iii) Nhóm 3: Thống kê về tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp: 18 chỉ tiêu.Hệ thống chỉ tiêu này được tổng hợp từ các thông tin trên hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp và các thông tin phát sinh trong quá trình quản lý của Cơ quan Thuế theo quy định Luật Quản lý thuế.

 

                                                                                  8         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

 

 

Theo Công văn 2120/TCT-DNL ngày 19/5/2016 của TCT về việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ 01/4/2015 của Tổng công ty viễn thông Mobifone.

 

Theo Công văn 4074/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2016 của TCHQ về việc xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu.

 

Theo Công văn 2084/TCT-DNL ngày 17/5/2016 của TCT về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

 

Theo Công văn 31037/CT-HTr ngày 16/5/2016 của Cục thuế TP Hà Nội về việc thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa để sản xuất, gia công hàng hóa cho doanh nghiệp.

 

 

ac 8.png

 

 

 

Văn phòng Hải Phòng

 

Văn Phòng 1 Hà Nội

 

Văn Phòng 2 Hà Nội

Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198

Fax: 031 3736869

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Tầng 3 tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Phòng 505, Tòa nhà  Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, TP.Hà Nội.

Tel/Fax: 04 3273 7666

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng ACAC Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà Sacombank, A1-A2 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 (Mr Tuấn Hoàng)

 Văn phòng ACAC Hải Phòng
Số 4, lô LK1, khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen, Cầu Rào 2, P Đông Hải, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng
 Điện thoại: (84-225) 3736 866 hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 (Mr Tuấn Hoàng)
 Email: acacvn@acacvn.com
Kết nối với chúng tôi
Liên kết