Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15-11-2016

ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế ký 15-11-2016

 

 

 

Trong số này

 

Nội dung                                                                                                                  Trang

            

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                                                                                                   2-3

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                                                                                                   4

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                                                                                                  5

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                                                                                        6-7

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                                                                                            8-10

 

CÁC VĂN BẢN MỚI                                                                                                                                                                11

       

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

 


Quy định mới về chứng từ thanh toán để khấu trừ thuế GTGT

 

Theo Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của BTC sửa đổi quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào tại Thông tư 219/2013/TT-BTC được ban hành ngày 28/10/2016. Theo đó, bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.


Như vậy, cho dù không thực hiện thông báo hay đăng ký TK với cơ quan thuế thì chứng từ thanh toán giữa 2 TK mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vẫn là điều kiện để đơn vị được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


Ngoài ra, theo quy định mới này thì không cần phải thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch với cơ quan thuế trước khi thực hiện thanh toán: (i) Từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân; hoặc (ii) từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán.


Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Quán triệt công tác hoàn thuế GTGT cuối năm 2016

Theo Công văn 13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của BTC về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016. Theo đó, Bộ yêu cầu các cục Thuế thực hiện nghiêm túc quy định về hoàn thuế GTGT; cụ thể, không thực hiện hoàn thuế đối với: (i) Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện XK tại địa bàn hoạt động hải quan, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu; (ii) Hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (TNKS) khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc được chế biến có tổng trị giá TNKS và chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất trở lên; (iii) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như

đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.


Ngoài ra, Công văn 13804/BTC-TCT cũng hướng dẫn các trường hợp không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào lũy kế 12 tháng hoặc 4 quý liên tục chưa được khấu trừ hết.

 

Hoàn thuế GTGT đầu vào

Theo Công văn 5085/TCT-CS ngày 3/11/2016 của TCT, từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp tự xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm trong giá thành sản xuất sản phẩm để thông báo với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm.

Chính sách thuế GTGT

Theo Công văn 5098/TCT-CS ngày 3/11/2016 của TCT, trường hợp Công ty A được BQL các Khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng trạm chiết nạp LPG lần đầu ngày 12/3/2010; ngày 18/7/2014, Công ty A ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty B để thực hiện dự án nêu trên; hai bên thống nhất để Công ty B làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh trên diện tích đất 6.199 m2 thuộc quyền sử dụng đất của Công ty A; tháng 9/2014 Công ty B bắt đầu xây dựng nhà văn phòng, trạm chiết nạp LPG; tuy nhiên, đến ngày 27/5/2016 Công ty A mới được BQL các Khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 4 có hiệu lực từ ngày 27/5/2016, điều chỉnh nhà đầu tư của dự án từ Công ty A thành Công ty B, tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2014 đến hết quý IV/2015; toàn bộ hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty B để thực hiện

 

                                                                                                             2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dự án đều có hóa đơn GTGT hợp pháp, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, có hợp đồng trả chậm trong trường hợp chưa đến hạn thanh toán thì Công ty B được khấu trừ theo quy định. Trường hợp dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, đã phát sinh doanh thu thì Công ty phải kê khai khấu trừ thuế cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, cũng theo Công văn này, những hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hình thành tài sản cố định thuộc dự án đầu tư của Công ty B có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định và không thuộc các trường hợp quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì Công ty B thực hiện trích khấu hao tài sản cố định và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN kể từ ngày hạch toán tăng tài sản cố định và sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hoàn thuế GTGT xuất khẩu

Theo Công văn 5224/TCT-CS ngày 10/11/2016 của TCT, về nguyên tắc Luật đã quy định cụ thể cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khầu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế theo tháng, quý. Do vậy, trường hợp cơ sở kinh doanh có xuất khẩu hàng hóa nhưng trong quý ( hoặc tháng) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì không được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Khi số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu đủ 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh được xem xét hoàn thuế.

 

 

                                                                                                                 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

 


1.png

Hưởng ưu đãi thuế TNDN

Theo Công văn 5083/TCT-CS ngày 03/11/2016 của TCT, trường hợp Công ty A được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức cao nhất (thuế suất thuế TNDN 10% suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế TNDN và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo) là do thực hiện tại Khu kinh tế Dung Quất và là dự án đầu tư có quy mô lớn. Sau khi chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án nếu bên nhận chuyển nhượng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của dự án đang hoạt động để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp thành lập mới được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án cũ đang được hưởng (nếu có) cho khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Quỹ dự phòng đầu tư tài chính

Theo Công văn 5102/TCT-CS ngày 3/11/2016 của TCT, về nguyên tắc doanh nghiệp được trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật và các khoản đầu tư dài hạn khác phait trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ ( trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư. Khoản đầu tư dài hạn này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn được thực hiện đối với các khoản đầu tư được trình bày theo phương pháo giá gốc, không áp dụng cho các khoản đầu tư  trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Mức trích lập dự phòng cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức quy định.

 

                                                                                                          4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

 


Quản lý thuế TNCN

Theo Công văn 5015/TCT-TNCN ngày 28/10/2016 của TCT, trường hợp cá nhân, hộ gia đình làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng như đại lý thức ăn chăn nuôi, phân bón, các loại hàng hóa khác... (trừ đại lý xổ số, bảo hiểm bán hàng đa cấp) là cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh và chịu thuế TNCN từ kinh doanh theo quy định hiện hành. Cá nhân kinh doanh sẽ tính thuế theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu, không chịu thuế GTGT, thuế suất thuế TNCN là 1%. Cá nhân kinh doanh không phải quyết toán thuế, nếu có nộp thừa thuế TNCN thì hoàn thuế TNCN nộp thừa.

Về đăng ký người phụ thuộc ( NPT): nếu cá nhân thực hiện đăng ký giảm trừ NPT thông qua tổ chức trả thu nhập và thực hiện quyết toán thuế thông qua tổ chức trả thu nhập thì: (i) Trường hợp trong năm tính thuế tổ chức chi trả kê khai tổng hợp đăng ký giảm trừ NPT theo mẫu số 16/TH gửi cơ quan thuế để cấp MST NPT và cá nhân đăng ký giảm trừ người phụ thuộc bao gồm đối tượng theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc đã đăng ký. (ii) Trường hợp trong năm tính thuế tổ chức chi trả khai tổng hợp đăng ký giảm trừ NPT theo mẫu số 16/TH gửi cơ quan thuế để cấp MST NPT và cá nhân chưa nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế đó thì không được tính giảm trừ gia cảnh. (iii) Trường hợp trong năm tính thuế tổ chức chi trả kê khai tổng hợp đăng ký giảm trừ NPT theo mẫu số 16/TH gửi cơ quan thuế để cấp MST NPT và cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh sau thời điểm quyết toán thuế của năm tính thuế đó thì cá nhân không được tính giảm trừ gia cảnh NPT cho năm tính thuế đó và chỉ được tính giảm trừ gia cảnh NPT cho các năm tiếp theo. (iv) Trong năm tính thuế người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (như: anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô, dì...) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12, nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh quá thời hạn nêu trên người nộp thuế không được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đó.

2.png

                                                                                                        5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC


 

Hướng dẫn mới về kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Theo Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của BTC quy định về mức thu và chế độ thu, nộp lệ phí khi cấp giấy phép quy hoạch. Theo đó, quy định một số nội dung mới về việc kê khai, nộp lệ phí như sau: (i) Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai lệ phí theo tháng và quyết toán lệ phí theo năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC. (ii) Tổ chức thu lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành thay vì được trích lại 10% trên tổng số lệ phí thu được như hiện nay. (iii) Nguồn chi phí trang trải cho việc cấp giấy phép quy hoạch và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước đã quy định.


Thông tư 171/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BTC .

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 2017

Theo Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Theo đó, mức thu lệ phí trong cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định như sau: (i) 1.000.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lần đầu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. (ii) 300.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân. (iv) Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên. (v) Giữ nguyên mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

cho nhà thầu nước ngoài là 2.000.000 đồng/giấy phép.

 

Đồng thời, Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định rõ về việc kê khai, nộp lệ phí; người nộp lệ phí; tổ chức thu lệ phí…

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 33/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu bị buộc tiêu hủy

Theo Công văn 10193/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2016 của TCHQ, trường hợp Công ty A xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng hàng hóa không xuất khẩu được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất bán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy không thuộc các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

Về thuế GTGT của loại hàng hóa này: Công ty A xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng hàng hóa không xuất khẩu được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất bán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

                                                                                                             6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Hướng dẫn mới về xử phạt vi phạm thời hạn làm thủ tục Hải quan

T

 

Theo Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, hướng dẫn cụ thể trường hợp nào bị xem là vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan tại Điều 6 Nghị định

127/2013/NĐ-CP như sau: (i) Chỉ áp dụng mức phạt tại Điểm a Khoản 1 nếu không khai, vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh. (ii) Đối với các hành vi sau đây tại Điều 6 thì chỉ bị xử phạt nếu trong giấy phép, tờ khai hải quan, các giấy tờ khác có quy định thời hạn tái nhập, tái xuất: Không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn hoặc thời gian đã đăng ký với hải quan; Không tái xuất hàng hóa tạm nhập thuộc diện miễn thuế, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng thời hạn; Không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đúng thời hạn trừ phương tiện là ô tô chở người dưới 24 chỗ và phương tiện qua lại cửa khẩu để giao nhận hàng hóa.

Thông tư 155/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2016.   

 

 

 

 

                                                                                                                 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


VẤN ĐỀ KHÁC3.png

4.png

 

6.png

Hướng dẫn mới về lập hồ sơ mời thầu theo hình thức PPP

 

Theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của BKHĐT, từ ngày 15/11/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) bắt đầu có hiệu lực. Theo đó: Ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư (mẫu 01, mẫu 02) áp dụng cho dự án đầu tư theo hình thức PPP quan trọng quốc gia, nhóm A và nhóm B đã thực hiện sơ tuyển.

Cách áp dụng các mẫu hồ sơ nêu trên như sau: Đối với dự án không thực hiện sơ tuyển và dự án nhóm C, hồ sơ mời thầu được lập dựa vào Mẫu 02, có bổ sung nội dung yêu cầu về đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư tại Mẫu 01.

Nếu người có thẩm quyền áp dụng mẫu sơ tuyển, hồ sơ mời sơ tuyển và mời thầu được lập trên cơ sở vận dụng Mẫu 01 và 02.

Còn dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu thì hồ sơ được lập dựa vào Mẫu 02, trường hợp chỉ định thầu do chỉ có 01 nhà đầu tư có khả năng thực hiện thì bổ sung thêm nội dung đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Mẫu 01.

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 4/11/2016 của CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, gồm: (i) Giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (ii) Giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Việc giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội này nhằm giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí, góp phần thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Ngoài ra, Nghị quyết 97/NQ-CP còn đề cập đến nhiều nội dung quan trọng khác, như là: (i) Bộ Khoa học và Công nghệ không được để tình trạng tồn đọng đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, rút ngắn thời hạn xử lý đơn. (ii) Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khắc phục tình trạng lãng phí, tổ chức lễ hội kéo dài trong dịp đầu Xuân…

Đã cập nhật ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.1

Ngày 11/11/2016, Tổng cục Thuế đã Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai- HTKK 3.4.1, Khai thuế qua mạng-iHTKK 3.3.1, Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML-iTaxViewer 1.2.1.

Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu tại Nghị định06/2015/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ; Thông tư 96/2015/TT-BTC , 160/2013/TT-BTC , 176/2014/TT-BTC ; một số yêu cầu của người sử dụng. Đơn cử một số chức năng được nâng cấp như sau: (i) Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN. (ii) Nâng cấp ứng dụng để bổ sung chức năng lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (mẫu số 02), Báo cáo mất tem rượu (mẫu 03), Báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu số 06) ban hành kèm theo Thông tư 160. (iii) Nâng cấp Tờ khai, quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN đáp ứng Thông tư152/2015/TT-BTC. (iv) Nâng cấp các tờ khai thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên danh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 theo Thông tư 176…

 

Tăng lương sơ sở lên 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2016

 

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện việc tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017 (tăng 90.000 đồng so với mức lương cơ sở hiện hành).

Quốc hội cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở để thực hiện được nội dung trên.

 

Cách quy đổi giá tính thuế tài nguyên

 

Theo Công văn 5166/TCT-CS ngày 8/11/2016 của TCT, giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó. Trong khi đó, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính bằng tỷ lệ phàn trăm giá trị quặng nguyên khai và giá tính thuế tài nguyên. Vì vậy đối với loại khoáng sản mà UBND cấp tính ban hành giá tính thuế tài nguyên áp dụng đối với tinh quặng, không quy định giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản nguyên khai thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, công bố giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

 

Trin khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá

 

Theo Công văn 6326/UBND-KT ngày 2/11/2016 của UBND TP. Hà Nội, kể từ ngày 01/01/2017, các tổ chức (trừ cơ quan Nhà nước), cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ dừng thu theo cơ chế thu phí đối với 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá (không thuộc Phụ lục số 01 danh mục phí, lệ phí; Phụ lục số 02 danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí), thực hiện cung cấp dịch vụ theo cơ chế giá thị trường Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh cung cấp các dịch vụ nêu trên được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, cung cấp phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; được áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá quy định tại Luật giá, Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện niêm yết giá theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết; thực hiện công khai thông tin về giá hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình theo quy định của Luật giá và các quy định khác của pháp luật hiện hành về quản lý giá, pháp luật có liên quan.

 

                                                                                                               10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

VĂN BẢN KHÁC

 


 

Theo Công văn 5101/TCT-CS ngày 3/11/2016 của TCT về việc chính sách thuế đối với khoản chi phí thuê đất.

Theo Công văn 5084/TCT-CS ngày 3/11/2016 của TCT về việc hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng.

Theo Công văn 10466/TCHQ-TXNK ngày 4/11/2016 của TCHQ về việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công.

Theo Công văn 5093/TCT-TNCN ngày 3/11/2016 của TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grap Car.

 

 

ac 8.png

 

 

 

Văn phòng Hải Phòng

 

Văn Phòng 1 Hà Nội

 

Văn Phòng 2 Hà Nội

Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198

Fax: 031 3736869

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Tầng 3, tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Phòng 505, tòa nhà  Ford Thăng Long, số 105 đường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tel: 04 3556 8636 Fax: 04 3273 7666

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

 

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng ACAC Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà Sacombank, A1-A2 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 (Mr Tuấn Hoàng)

 Văn phòng ACAC Hải Phòng
Số 4, lô LK1, khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen, Cầu Rào 2, P Đông Hải, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng
 Điện thoại: (84-225) 3736 866 hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 (Mr Tuấn Hoàng)
 Email: acacvn@acacvn.com
Kết nối với chúng tôi
Liên kết